Нашите Услуги

Пехливанови – 1 ЕООД извършва следните услуги:
– Трасиране и очертаване на границите на частни имоти и издаване на протоколи;
– Маркиране на подлежащи за сеч дървета в частни гори от лицензирани лесовъди;
– Експедиране на добити дървени материали от частни гори;
– Изготвяне на горско-стопански програми от инженери-лесовъди;
– Пласмент и транспорт на добитите дървени материали и дърва за огрев;
– Изготвяне на всички необходими документи за извършване на ползване и друг вид дейности в частните имоти,
гори и други;
– Стопанисване на горски и селскостопански имоти
– Както и всякакви други търговски сделки и дейности, които не са забранени от закона /след получаване на
необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона.